Skip to main content

Direct contact met mr. P.H. Redeker: (06) 20 61 76 88

of met mr. R.H. Hulshof: (06) 10 11 72 61

Home  /  Rechtsgebieden  /  Over ons  /  Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Birne Advocaten B.V.

Opdrachten aan Birne Advocaten


Alle opdrachten, waaronder vervolg- of aanvullende opdrachten, worden, met uitsluiting van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 B.W., uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Birne Advocaten B.V. (hierna: “Birne”) waarbij uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk zullen zijn.

De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Derden kunnen aan de door Birne uitgevoerde werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Beperking aansprakelijkheid Birne

Iedere aansprakelijkheid van Birne is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Birne. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering(en) zou plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Birne beperkt tot een bedrag van € 25.000,00 of, als het door Birne in rekening gebrachte honorarium in de bewuste zaak hoger is dan € 25.000,00, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000,00. Birne is nooit aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Birne is steeds beperkt door deze algemene voorwaarden, ongeacht of de vermeende vordering is gebaseerd op “wanprestatie” of op (bijvoorbeeld) onrechtmatige daad. Niet alleen Birne, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden tegenover de opdrachtgever een beroep doen. Daarnaast komt aan de (voormalig) bestuurders van Birne, en vroegere medewerkers (en hun erfgenamen) in het geval zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer werkzaam zijn voor Birne, een beroep op deze algemene voorwaarden toe. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 B.W. dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding van schade jegens Birne, binnen 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze hadden kunnen zijn, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechter. Birne zal bij het inschakelen van derden (behoudens deurwaarders) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden zorgvuldig te werk gaan. Birne is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Birne is bovendien – in afwijking van artikel 6:76 B.W. – niet aansprakelijk voor gedragingen van hulppersonen. Birne is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen) die door de derde worden bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Vrijwaring Birne door opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart Birne voor alle aanspraken van derden (ook de redelijke kosten van juridische bijstand), die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de zijde van Birne.

Honorarium en (overige) kosten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, of delen daarvan, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Birne vast te stellen uurtarieven. Birne is gerechtigd om het bij aanvaarding van de opdracht met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief steeds per 1 januari van de daaropvolgende jaren cumulatief met (maximaal) 5% te verhogen. Birne is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen.

Een betaald voorschot wordt – ter keuze van Birne – met een tussentijdse of de laatste declaratie verrekend. Door Birne voor de opdrachtgever betaalde onkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten) zal daarnaast een percentage (6%) van het honorarium in rekening worden gebracht. De werkzaamheden en kosten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen (vanaf de datum van verzending van de declaratie). De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

Aan Birne komt na het verstrijken van de betalingstermijn een vergoeding van vermogensschade toe ter hoogte van de wettelijke (handels)rente (artikel 6:119(a) B.W.), over de openstaande factuurbedragen (hoofdsom), en op de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder c B.W.). De in het vorige lid bedoelde vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedraagt minimaal 15 % van de hoofdsom. Aan de opdrachtgever komt geen recht tot verrekening of opschorting toe.

Bewaring van dossiers

Birne zal dossiers gedurende minimaal 7 jaren bewaren, te rekenen vanaf het verzenden van de laatste brief, waarna het Birne vervolgens vrij staat dossiers zonder nadere aankondiging te (laten) vernietigen.

Auteursrecht

Voor zover op de door Birne voortgebrachte werken auteursrechten bestaan, komen die auteursrechten uitsluitend toe aan Birne. De opdrachtgever zal dan ook niet zonder toestemming van Birne enig werk van Birne of een deel daarvan openbaar maken of verveelvoudigen.

Ongeldige of niet afdwingbare bepaling

Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of deels ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan zal die bepaling worden vervangen door een bepaling die de intentie van de ongeldige c.q. niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Birne en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Birne en de opdrachtgever worden bij uitsluiting van ieder ander forum beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland (afdeling Privaatrecht, Kantonzaken, (zittingslocatie) Leeuwarden).

Versie 1.3. per 1 januari 2015