Vragen over bouwrecht? Bel Birne Advocaten voor antwoorden.
Voor antwoorden op vragen over het onroerend goed- of bouwrecht neemt u contact op met Birne Advocaten.

Bouwrecht: het terrein van een specialist.

In onroerend goed- en bouwkwesties spelen vaak grote financiële belangen. Die belangen wilt u alleen toevertrouwen aan een specialist.

Meestal zijn meer dan twee partijen direct of indirect bij het geschil betrokken. De op bouwcontracten vaak toepasselijke voorwaarden zijn complex.

Birne Advocaten gaat u voor. We kennen de procedures (zowel bij arbiters als rechtbanken en gerechtshoven), weten waar de valkuilen liggen en helpen u de afstand te nemen die nodig is om uiteindelijk het beste resultaat te krijgen. Neem vrijblijvend contact op met Birne Advocaten.

Wij kunnen u onder andere bijstaan in zaken betreffende:

Bouwrecht

 • aannemingsovereenkomsten (waaronder het opstellen daarvan) en eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden (bijvoorbeeld: UAV-GC 2005, UAV 2012, DNR 2011, ALIB 2007, UAV 1989, AVA 1992 et cetera);
 • de uitvoering van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever c.q. in dat kader ondervonden betalingsproblemen;
 • de weigering van de opdrachtgever het werk op te nemen;
 • eventuele gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer en de gevolgen daarvan;
 • verweer namens de aannemer tegen vorderingen op basis van gestelde gebreken;
 • de vertraging in de oplevering van een werk door de aannemer en de gevolgen daarvan voor de aannemer;
 • de mogelijkheid voor de aannemer om, voorafgaande aan de oplevering, bij weigering van de opdrachtgever tot betaling over te gaan, een retentierecht uit te oefenen;
 • de gevolgen van insolventie (faillissement) van de opdrachtgever of de aannemer;
 • de aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever voorgeschreven materialen of onderaannemers;
 • discussies over al dan niet opgedragen meerwerk;
 • de (omvang van de) aansprakelijkheid van de architect;
 • de discussie over de vraag wie de opdrachtgever is;
 • de gevolgen van consumentenbeschermende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek et cetera.

Onroerend goedrecht

 • de weigering van een koper de verplichtingen uit een koop-/aannemingsovereenkomst na te komen;
 • de vraag of in een concreet geval sprake is van een roerende of onroerende zaak, een bestanddeel van een andere zaak en daarmee verband houdende eigendomsvragen als ook de vraag of een hypotheekrecht gevestigd is of kan worden;
 • de aan- of verkoop van percelen en/of panden;
 • de verkrijgende verjaring van eigendom of erfdienstbaarheden;
 • het bestaan van en de omvang van erfdienstbaarheden, opstalrechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen et cetera;
 • de rechten en plichten van buren;
 • (het opstellen van) koopovereenkomsten met onroerende zaken als onderwerp;
 • de (problemen rond) financiering van onroerende zaken;
 • de mogelijkheden van beslaglegging op onroerende zaken of de (parate) executie in geval van zekerheidsrechten;
 • de problemen in het geval de onroerende zaak tweemaal is verkocht;
 • situaties waarin er sprake is van mede-eigendom, appartementsrechten en beheersvormen;
 • huur van bedrijfsruimte of woonruimte;
 • ontruiming van onroerend goed door verwijdering van krakers;
 • pacht en (overig) agrarisch recht;
 • het publiekrechtelijk bouwrecht, waaronder bouwvergunningen;
 • samenwerkingsvormen om tot de realisatie van projecten/bouwwerken te komen et cetera.
 • Als ondernemer heb je weinig tijd om je in te lezen in de materie. Ik zocht dan ook een advocaat die zelfstandig te werk zou gaan. En met succes. Mr. Hulshof nam meteen het initiatief. Zijn precisie en doortastendheid passen bij mijn manier van werken. Mr. Hulshof had alles tot in detail uitgezocht. Het tekent zijn manier van werken. Snel, maar uiterst grondig en met volledige toewijding naar zijn cliënt. Hij hield me van iedere stap op de hoogte. Hierin gaat hij net een stapje verder dan andere advocaten, weet ik uit ervaring. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld aan de positieve uitkomst van deze zaak.

  De heer Idsardi
 • Tijdens onze eerste ontmoeting in Leeuwarden maakte mr. Hulshof een inschatting. Uitgaande van de gegevens hadden wij een zeer sterke zaak, deelde hij me mee. Hij bracht de kwestie in kaart, bestudeerde de correspondentie met de tegenpartij en stippelde het traject uit. Stapje voor stapje kwam de uitkomst steeds dichterbij. Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat we samen met de tegenpartij tot een schikking konden komen, maar telkens probeerde te tegenpartij iets nieuws. Onze zaak was zo sterk dat we besloten tot het gaatje te gaan en de rechter uitspraak te laten doen. Gedurende dit hele proces hield mr. Hulshof mij telefonisch en via de mail minutieus op de hoogte. Zijn zakelijke benadering en attitude spraken mij zeer aan. Geen amicaal handklap, maar staan voor je zaak. Wat mij bij blijft is zijn ter zake kundigheid en correctheid."

  De heer Riksma
 • Je kunt als ondernemer tegenwoordig niet meer afgaan op een paar eerlijke blauwe ogen. Het is belangrijk dat je de zaken goed regelt. Zelfs als je al langere tijd met iemand samenwerkt. Deze duurovereenkomst is dan ook bedoeld om de duurzame relatie in de toekomst te waarborgen. Je legt samen mondelinge toezeggingen vast op papier, zodat er een goede basis ligt voor de toekomst. Bij het opstellen van zo'n overeenkomst komt heel wat kijken. Ik heb daarom de hulp ingeschakeld van mr. Hulshof. Hij weet exact waar ik als ondernemer rekening mee moet houden en behartigt mijn belangen en wensen. Ik ben erg te spreken over zijn werkwijze. Hij denkt in kansen en oplossingen, in plaats van gelijk de strijd aan te gaan. Dat past bij mij. Ik ben van mening dat een goede overeenkomst na de ondertekening jaren in de kast blijft liggen. Pas wanneer er een verschil van mening is, haal je hem eruit.

  De heer Veenbaas