Terug naar Nieuws

Of, wanneer en hoe de economie zich zal herstellen, nadat de coronacrisis achter de rug is, is onzeker. Ondernemers zullen bij het nemen van beslissingen toch rekening moeten houden met die onzekere toekomst en dus met verschillende scenario’s. Natuurlijk is het personeel daarin een belangrijk element. Omdat de loonkosten voor de meeste ondernemingen de grootste lasten vormen, verdienen die loonkosten uw aandacht.

Misschien heeft u al een beroep gedaan op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) of gaat u dat nog doen.

Wanneer kan een werkgever aanspraak maken op steun op basis van de NOW-regeling?

Als een onderneming in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 een daling van de omzet ervaart van meer dan 20% ten gevolge van de coronacrisis, kan die onderneming als werkgever een beroep doen op NOW-regeling.

De NOW-regeling vormt de juridische basis voor een subsidie voor (doorbetaalde) loonkosten in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Die subsidie is gemaximeerd tot 90% van de loonkosten. De werkgever komt in aanmerking voor dat maximum aan subsidie als de daling in de omzet 100% bedraagt, dus als er (in het referentietijdvak) geen enkele omzet meer wordt gerealiseerd.

Is de omzet deels – met, als gezegd, een drempel van 20% – weggevallen, dan zal de subsidie een evenredig deel van het maximum van 90% van de loonkosten bedragen. Bij een halvering van de omzet, zal dus 50% van 90% van de loonkosten, dus 45% van de loonkosten als subsidie verstrekt kunnen worden, mits (uiteraard) aan de overige bij de NOW-regeling gestelde voorwaarden is voldaan.

U leest meer over de NOW-regeling op: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now.

Reorganisatie of een beroep de NOW-regeling?

Ook als een werkgever een beroep heeft gedaan op de NOW-regeling, kan die werkgever de arbeidsovereenkomst nog steeds (proberen) tussentijds (te) laten eindigen op basis van bedrijfseconomische redenen. Het ontslag heeft in dat geval echter wel gevolgen voor de maximale, op grond van de NOW-regeling te ontvangen, subsidie. De werkgever zal dan een ‘strafkorting’ van 50% op de subsidie toegepast zien. De NOW-regeling is (immers) in het leven geroepen om werkgelegenheid zoveel als mogelijk te behouden. De definitieve subsidieaanspraak zal in dat geval (fors) lager vastgesteld worden.

Als de werkgever geen gebruik heeft gemaakt (en zal maken) van de NOW-regeling, ervaart die werkgever zo’n strafkorting bij een reorganisatie natuurlijk niet.

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval kan het voor een werkgever verstandiger zijn om ‘de koe bij de hoorns te vatten’, niet af te wachten en nu al, zonder een beroep op de NOW-regeling te doen, aan te sturen op een reorganisatie. De subsidie van loonkosten op basis van de NOW-regeling kan immers voor maximaal drie maanden worden aangevraagd en verkregen. Als arbeidsovereenkomsten niet eindigen (of worden aangepast), zal de ondernemer met dezelfde loonkosten te maken hebben, zonder de mogelijkheid van (verdere) subsidie.

Neem vandaag nog contact op!

Twijfelt u tussen voortzetting van de bestaande dienstverbanden of een (gedeeltelijke) reorganisatie? Heeft u behoefte aan advies? Belt u dan vandaag nog met Peter Redeker (06-20617688), onze ervaren arbeidsrechtsadvocaat.