Verschotten

Verschotten zijn kosten die anderen – bijvoorbeeld een deurwaarder, een gerecht, de Kamer van Koophandel of het Kadaster – bij ons kantoor in rekening brengen voor diensten of producten in uw belang. Deze kosten zijn niet in het uurtarief opgenomen. Ze worden aan u doorbelast. Hieronder leest u korte toelichting op veel voorkomende verschotten.

Deurwaarderskosten

Een overzicht van de tarieven van deurwaarders vindt u op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

Griffierecht

Als u partij bent in een procedure bij een rechtbank of een gerechtshof, dan bent u vaak griffierecht verschuldigd. Dit griffierecht wordt door het gerecht bij ons kantoor in rekening gebracht. Als de nota van het gerecht niet wordt betaald binnen de daarop vermelde termijn, zal dit gevolgen hebben voor het vervolg van de procedure.

Als u eiser of verzoeker bent en de nota is niet op tijd betaald, dan kan dit betekenen dat er geen inhoudelijke behandeling van uw zaak plaatsvindt en uw zaak van rechtswege eindigt. Ook in dat geval moet u het griffierecht nog steeds betalen. Als u in een procedure gedaagde of verweerder bent (uitgezonderd bij procedure bij de kantonrechter), dan zal de rechter waarschijnlijk geen rekening houden met uw verweer. Het gevolg is dat de rechter de vordering of het verzoek in beginsel zal toewijzen. Het griffierecht moet u ook dan (nog steeds) betalen.

De hoogte van het griffierecht is onder andere afhankelijk van het (financiële) belang, het soort zaak en de instantie bij welke geprocedeerd wordt. Op de website rechtspraak.nl vindt u een overzicht van de door de gerechten gehanteerde griffierechten.

Het griffierecht is in het geval u wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, een zogeheten ‘toevoeging’, (in sommige gevallen substantieel) lager dan in het geval uw advocaat u niet op basis van een toevoeging bijstaat. Mocht u in aanmerking komen voor een toevoeging en op die basis willen worden bijgestaan, dan doet u er verstandig aan zich tot een ander kantoor te wenden. Per 1 oktober 2020 nemen wij geen nieuwe zaken meer in behandeling op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Ons kantoor zal de nota voor het griffierecht in beginsel pas betalen nadat hetzelfde bedrag aan griffierecht door u is betaald aan ons kantoor. Het is dus in uw eigen belang de declaratie voor het griffierecht van ons kantoor op tijd te betalen.

Kostenvergoeding

Als u partij bent in een civiele of bestuursrechtelijke procedure, dan kunt u, als u in het gelijk wordt gesteld, een deel van de kosten vergoed krijgen. De ‘proceskosten’ worden in de meeste soorten zaken begroot volgens een puntenstelsel dat losstaat van uw werkelijke kosten. Mocht u onverhoopt de verliezende partij zijn in een civiele procedure, dan moet u er rekening mee houden dat u de ‘proceskosten’ van uw wederpartij moet vergoeden.  In een bestuursrechtelijke procedure hoeft u, als u verliest, meestal geen proceskosten te betalen.